Verplichtingen Rond Energie

Wat moet u weten?

Door de Wet milieubeheer worden bedrijven met een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas verbruik verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Dit heet de energiebesparingsplicht. In 2019 wordt u als bedrijf bovendien verplicht te melden of u voldoet aan de energiebesparingsverplichting (artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit). Deze informatieplicht treed op 1 juli 2019 al in werking. Daarbovenop geldt sinds 2012 de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED).

Waarom is dat nodig?

Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Er moet meer bewustwording en inzicht komen in de mogelijke energiebesparingsmogelijkheden, zodat we de Nederlandse doelstelling voor een lager Europees energieverbruik kunnen behalen.

Wat moet ik doen om aan de verplichtingen te voldoen?

Hoe voldoet u aan de energiebesparingsplicht? Door het treffen van maatregelen conform de Erkende Maatregelen Lijsten (EML). Dit geldt voor de volgende sectoren: gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, kantoren, onderwijsinstellingen, sport en recreatie, hotels en restaurants, bedrijfshallen en detailhandel. Sinds 1 januari 2018 is de erkende maatregel ‘energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) toegevoegd. Vanaf 1 juli 2019 bent u bovendien verplicht het bevoegd gezag over bovenstaande maatregelen te informeren (informatieplicht). Heeft uw bedrijf naast de energiebesparingsplicht ook een auditverplichting (EED)? De Energy Efficiency Directive (EED) geldt voor u als uw bedrijf een van de volgende kenmerken heeft:

Meer dan 250 medewerkers en/of

Meer dan € 50 miljoen omzet en > Meer dan € 43 miljoen jaarbalans

Keten of Concern in Nederland

Als uw bedrijf beantwoordt aan deze kenmerken dan bent u verplicht de Energy Effi ciency Directive (EED) maatregelen uit te voeren. (zie https://www. rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-effi ciency-richtlijn-eed/energie-audit-eed)

Wat betekent de EED en de auditverplichting voor u?

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van uw onderneming. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Verder deelt u een overzicht met daarin de omvang en verdeling naar functies en eventuele omzetting naar andere energiedragers. Denk hierbij aan het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht volgens de normen van de richtlijn proportioneel en voldoende representatief zijn.

Wat levert de audit op?

Met een EED energie-audit krijgt u:
• een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
• een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
• een gekwantifi ceerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar;
• een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Wat te doen met de uitkomsten van de audit?

U bent verplicht de maatregelen uit de audit uit te voeren. Bovendien moet u jaarlijks informatie verstrekken over de maatregelen die u treft om energie te besparen.

Wat houdt de Erkende Maatregel EBS minimaal in:

• Plaatsen van slimme meters en submeters
• Toetsen energiemanagement bij bedrijf
• Vragen stellen naar aanleiding van info uit EBS software
• Toezien op duurzaam beheer en onderhoud
• Eisen vervolgonderzoek en nemen van maatregelen

Valt uw bedrijf, uit eerder genoemde sectoren, onder het Activiteitenbesluit Artikel 2.15 voer dan een Energie Registratie en Bewakingssysteem (EBS) in. Met een EBS kunt u op eenvoudige wijze zien wat uw energieverbruik is, hoe dat gedurende de dag verloopt en hoe u hier door energie kunt besparen. Met het gebruik van een EBS kunt u tevens het bevoegd gezag laten zien dat u aan de Wet voldoet.

U kunt als u hierover vragen heeft het beste contact opnemen met Green Partner.

Moet elk bedrijf voldoen aan deze eisen?

Nee. Ze gelden niet voor kleinere bedrijven die -doorgaans- ook klein- of middenverbruiker zijn en een verbruik hebben van minder dan 25.000 m3 gas én minder dan 50.000 kWh elektriciteit.

Zijn er nog meer uitzonderingen?

Ja. Voor ondernemingen die met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem als ISO50001 of met een van de keurmerken vermeld door het RVO Adviesdocument EED werken zijn vrijgesteld van de auditplicht. Voor meer informatie daarover, neem contact op met Green Partner.

Totaal oplossing van Green Partner

Green Partner biedt met EarthCheck een totaal oplossing. EarthCheck is een certificeringsprogramma dat erkend is door de RVO als invulling van de EED. Bovendien is het softwareprogramma van EarthCheck erkend als een energieregistratie- en bewakingssysteem. Kortom met één certificeringsprogramma voldoet uw bedrijf aan: de EED en heeft u een hulpmiddel om aan te tonen en inzichtelijk te maken dat u aan de energiebesparingsverplichting en de informatieplicht voldoet. Bovendien heeft uw bedrijf met EarthCheck een internationaal erkend groen imago.